Klinická adiktologie — Kalina Kamil a kolektiv | Knihy

Adiktologie je multidisciplinární vědní obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiného závislostního chování. Téma. se neomezuje jen na tradiční zneužívání

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE - [skripta ...

3 paradigmata SP (Payne) paradigma ... cílem těchto přístupů je buď snížit projevy negativního chování, ... vychází z kognitivně-behaviorálních technik .

Katalogizace V Knize Národní Knihovna Čr. 316 - Sociologie [18...

Portál, 2009. 232. paradigma je řeckého původu. Znamená doslova vzor. Když ho použijeme ve vědecké terminologii, může znamenat několik věcí. Z hlediska metodologie označuje příklad, jak uskutečnit určitý výzkumný přístup. Jde

. evropské hodnotové paradigma. k občanství, globalizace, indiv • Teoretické přístupy v sociologii vzdělávání - Funkcionalismus, Konfliktualismus, Interak soudobé teorie a systémový přístup v sociologii vzdělávání.

Fss:Psy107 Sociální psychologie I - Informace o předmětu

Behaviorální, resp. neobehaviorální paradigma, kognitivní paradigma a rolové paradigma. Evoluční a vývojová sociální psychologie. Jejich přednosti, nedostatky, hlavní temata. Tzv. kritická. jako východiska atribučních přístupů. Teorie

Jakub Kureš, Lucie Slabá - Poradenství v psychologii a specialní...

Kognitivně-behaviorální terapie je určitou kombinací či integrací jemu historicky předcházejících přístupů, behaviorálního a kognitivního. Zároveň však existují v chápání kognitivně-behaviorální terapie tři poněkud odlišná pojetí: 1. Chápe

Psychologie – Wikipedie

přístupy vznikaly během vývoje psychologie, kdy se zdálo, že lze nalézt jednotné psychologické paradigma, a proto se ostře vůči sobě vyhraňovaly. Dnes. Behaviorální přístup Skinnerova výuková skříňka pro učení podmiňováním.

Konkrétní - slovník cizích slov

. genethlialogie, quoad restitutionem, generální klauzule, organigramy, realizované kurikulum, instrumentální opora, elektivní mutismus, generalizovaná úzkostná porucha, idiografický přístup, praktognostická dyskalkulie, locofobie, analýza

Paradigmata - Psychologie - Referáty

Základní Paradigmata Sociologického Myšlení Sociologie je poměrně konzervativní disciplína, je… (Paradigmata, Psychologie referát). Toto paradigma vzniklo společně se sociologií. Do. Hodnocení referátu Paradigmata

Téma: Poruchy krevního zásobení mozku – poruchy řeči ...

Tabulka 2. Poruchyřeči a mluvení, fenomenologie, topické zařazení a příčiny (Mumenthaler a kol., 2008, s.107-108). Klasifikační systémy afázie

Klinická adiktologie

Psychologicko-sociální paradigma ... 103. Teorie závislosti v rámci multifaktoriálního paradigmatu ... 105. Přístupy založené na klasickém podmiňování ... 396. Principy kognitivně–behaviorálního přístupu u závislostí ... 410

Dp_Jitka_Kolekov.txt

. Místo zpracování: Olomouc Rozsah: 117 stran + 7 stran příloh Počet znaků: 146 187 Obsah ÚVOD.. 7 TEORETICKÁ ČÁST. 9 1. Publikum.. 9 1.1. Pojetí a typologie publika. 11 1.2. Behaviorální, kritické a postkritické paradigma. 14

Československá psychologie

Psychologické aspekty polarity žena - muž Autoři pojednávají o sexuálně-genderových aspektech mužství a ženství. Vědomí vlastního mužství a ...

Úvod do sociologie

. B.F. Skinner (1904-1990). Tento přístup se věnuje zvláště zkoumání toho, jak je vyvoláváno žá­ doucí jednání pomocí odměny a trestu. Metodou tu bývá experiment. Na půdě tohoto paradigmatu vyrůstá behaviorální sociologie a teorie

Otázka Č

společnosti, nové přístupy ke klientovi. teoretické zdroje: typy teorií podle sibeona, konceptuální systém sociální práce (obecná a praktická východiska), behaviorismus, kognitivně behaviorální přístup, systemický přístup

Psychologická příprava ve sportu

Současná sportovní psychologie vychází z interakcionistického paradigmatu, které chápe osobnost v interakci s proměnnými prostředí. Tento přístup pomáhá nejlépe porozumět chování člověka v kontextu sportu a pohybových aktivit.
mrdani se starymi ženami mlede holky porno pujčka za sex porno